فیلم های آموزشی برای هوشمندسازی

قابلیت اضافه شدن اشیا

قابلیت تشخیص پارک غیر مجاز

تشخیص تجمع افراد 

تشخیص پرسه زنی افراد

تشخیص حرکت سریع

تشخیص چهره

عملکرد خروج از منطقه 

عبور از خط 

فنس مجازی 

عملکرد ورود به منطقه 

گم شدن اشیا